1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

stray kitties of Acropolis,Ancient and Roman Agora wondering through ancient temple ruins

.

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

ISIN XS0372384064,CH0021839524 Θησαυρίζουν εις βάρος της Ελλάδας οι υποτιθέμενοι σωτήρες! Ο ΓΑΜΠΡΟΣ της Χίλαρι Κλίντον


We will pay 1.3 billion for speculatorsRicher at the expense of Greece the supposed saviors!

Την ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία βουλιάζουν από την έλλειψη ρευστότητας, η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει το ολέθριο λάθος του πρώην πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, πληρώνοντας στο ακέραιο ομόλογα που έμειναν εκτός PSI . While pension funds sinking of illiquidity, the Greek government is ready to continue the terrible mistake of former Prime Minister Lucas Papademos, paying in full bonds left out PSI . Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να σπαταληθούν 1.3 δισ. από τη συνολική δόση των 3.3 που θα λάβει η Ελλάδα από το μηχανισμό βοήθειας, τη στιγμή που οι ανάγκες για κοινωνικές παρεμβάσεις είναι τεράστιες. For this purpose, be squandered 1.3 billion of the total dose of 3.3 to be taken by Greece by the aid mechanism, while the need for social interventions is enormous.
Πιο συγκεκριμένα, την ερχόμενη Τρίτη 25 Ιουνίου, το Δημόσιο πρέπει να αποπληρώσει ομόλογα που δεν εντάχθηκαν στο haircut του PSI, επειδή είχαν συναφθεί σε αλλοδαπό δίκαιο, ύψους 790 εκατομμυρίων ευρώ με κωδικό ISIN XS0372384064, που εκδόθηκε με κοινοπρακτική μορφή μέσω της γνωστής και μη εξαιρετέας Deutsche Bank Luxembourg . More specifically, this coming Tuesday, June 25, the State must repay bonds that were not included in the haircut of PSI, because they had concluded a foreign law, amounting to 790 million euro code ISIN XS0372384064, issued in syndicated form by known and not excludable Deutsche Bank Luxembourg . Ταυτόχρονα, στις 5 Ιουλίου, η χώρα μας πρέπει να πληρώσει και άλλο ομόλογο σε ελβετικό φράγκο με κωδικό CH0021839524) αξίας 540 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο βρίσκεται και αυτό σε γερμανικά χέρια. Την ώρα λοιπόν, που οι Έλληνες μικροομολογιούχοι έχασαν την περιουσία τους από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, κάποια καλά ενημερωμένα κέντρα σώρευσης πλουτισμού που κερδοσκοπούσαν εις βάρος της πατρίδας μας, πληρώνονται στο ακέραιο. Simultaneously, on 5 July, our country has to pay and another bond in Swiss francs with code CH0021839524) worth 540 million euros, which is also located in German hands. At the moment, then, that the Greeks mikroomologiouchoi lost their property from haircut of Greek bonds, a well informed centers speculated that accumulating wealth at the expense of our country, are paid in full. Με απλά λόγια, τα χρήματα που λαμβάνει η χώρα μας ως δάνειο από τους ξένους, ανακυκλώνονται και φθάνουν ξανά στα χέρια τους, με μοναδική χαμένη την Ελλάδα, η οποία συνεχώς χρεώνεται παραπάνω λόγω τόκων. Simply put, the money received by our country borrowed from foreigners, recycled and arrive back in their hands, with the single stranded Greece, which is continuously charged more for interest.
Η νέα δόση που αναμένεται να λάβει, λοιπόν, η κυβέρνηση ούτε αυτή τη φορά πρόκειται να φτάσει σε εκείνους οι οποίοι την έχουν πραγματικά ανάγκη, αλλά θα πάει κατευθείαν στους τζογαρόδους εις βάρος της οικονομίας μας. The new dose is expected to take, then, the government this time either going to reach out to those who have real need, but will go directly to tzogarodous detriment of our economy. Είναι χαρακτηριστικό πως πολλοί από τους κατόχους των ομολόγων, οι οποίοι τα προμηθεύτηκαν έως και στο 25% της αξίας τους, αρνήθηκαν να μπουν στο PSI και σήμερα βλέπουν τα κέρδη τους να τετραπλασιάζονται. It is telling that many of the holders of the bonds, which were purchased up to 25% of their value, refused to join the PSI today and see their profits quadrupled.
Το παιχνίδι γίνεται ακόμα περισσότερο περίπλοκο, καθώς κυρίαρχος των volture funds που καλείται να αποπληρώσει η Ελλάδα, είναι ο γαμπρός της τέως Υπουργού Εξωτερικών και κύριας υποστηρίκτριας του Γιώργου Παπανδρέου , Χίλαρι Κλίντον. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που η Κλίντον στήριζε δημόσια τους χειρισμούς Παπανδρέου, ο άνδρας της κόρης της και συνιδρυτής της Eaglevale Partners, Marc Mezvinsky, κυριολεκτικά θησαύριζε επενδύοντας στις πλάτες της καθημαγμένης μας χώρας και του δυσθεώρητου χρέους της. The game becomes even more complicated, as ruler of volture funds required to repay the Greece is the groom's former Foreign Minister and main supporter of George Papandreou , Hillary Clinton. Namely, the same time that Clinton supports public manipulations Papandreou the man's daughter and co-founder of Eaglevale Partners, Marc Mezvinsky, literally hoard investing on the backs of kathimagmenis our country and dystheoritou debt.
Τα συνολικά ομόλογα που σήμερα βρίσκονται υπό την κατοχή μεγάλων hedge funds φτάνουν σε αξία τα 6.4 δισ. ευρώ, περίπου το 3.5% του ΑΕΠ της Ελλάδας, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο μόλις 1.3 δισ. ευρώ και άλλα τόσα θα πρέπει να έχουμε πληρώσει μέχρι τις 5 Ιουλίου. Τα υπόλοιπα, έχουν ημερομηνίες πληρωμής διάσπαρτες στο μέλλον που φτάνουν μέχρι και το έτος 2057. The total bonds currently held by large hedge funds reach a value of 6.4 billion, about 3.5% of GDP in Greece, while hitherto fully paid just 1.3 billion and more so should we pay until July 5. balances, payment dates are scattered in the future that reach up to the year 2057.
Μέσα σε όλα αυτά, αναδεικνύεται το μείζον για την εθνική ανεξαρτησία ζήτημα της εξεταστικής για την είσοδο μας στο Μνημόνιο, η οποία αν είχε προχωρήσει, θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε, ως χώρα, στο οπλοστάσιο μας σειρά νομικών επιχειρημάτων, προκειμένου να αρνηθούμε την πληρωμή κερδοσκόπων. Through all this, the major highlights for national independence matter of inquiry for our entry in the Memorandum, which although had gone, we could today to have as a country in our arsenal series of legal arguments to deny payment speculators .

Read more: http://www.newsbomb.gr/chrhma/story/319001/tha-plirosoyme-13-dis-eyro-stoys-kerdoskopoys#ixzz2XFMjal2g


Σήμερα Τρίτη 25 Ιουνίου,Θησαυρίζουν εις βάρος της Ελλάδας οι υποτιθέμενοι σωτήρες! Ο ΓΑΜΠΡΟΣ της Χίλαρι Κλίντον,ο άνδρας της κόρης της Marc Mezvinsky Τελευταία ανανέωση: Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 14:36

Θησαυρίζουν σήμερα εις βάρος της Ελλάδας οι υποτιθέμενοι σωτήρες!

Την ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία βουλιάζουν από την έλλειψη ρευστότητας, η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει το ολέθριο λάθος του πρώην πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, πληρώνοντας στο ακέραιο ομόλογα που έμειναν εκτόςPSI. Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να σπαταληθούν 1.3 δισ. από τη συνολική δόση των 3.3 που θα λάβει η Ελλάδα από το μηχανισμό βοήθειας, τη στιγμή που οι ανάγκες για κοινωνικές παρεμβάσεις είναι τεράστιες.
Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τρίτη 25 Ιουνίου, το Δημόσιο πρέπει να αποπληρώσει ομόλογα που δεν εντάχθηκαν στο haircut του PSI, επειδή είχαν συναφθεί σε αλλοδαπό δίκαιο, ύψους 790 εκατομμυρίων ευρώ με κωδικό ISIN XS0372384064, που εκδόθηκε με κοινοπρακτική μορφή μέσω της γνωστής και μη εξαιρετέας Deutsche Bank Luxembourg. Ταυτόχρονα, στις 5 Ιουλίου, η χώρα μας πρέπει να πληρώσει και άλλο ομόλογο σε ελβετικό φράγκο με κωδικό CH0021839524) αξίας 540 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο βρίσκεται και αυτό σε γερμανικά χέρια. Την ώρα λοιπόν, που οι Έλληνες μικροομολογιούχοι έχασαν την περιουσία τους από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, κάποια καλά ενημερωμένα κέντρα σώρευσης πλουτισμού που κερδοσκοπούσαν εις βάρος της πατρίδας μας, πληρώνονται στο ακέραιο. Με απλά λόγια, τα χρήματα που λαμβάνει η χώρα μας ως δάνειο από τους ξένους, ανακυκλώνονται και φθάνουν ξανά στα χέρια τους, με μοναδική χαμένη την Ελλάδα, η οποία συνεχώς χρεώνεται παραπάνω λόγω τόκων.Η νέα δόση που αναμένεται να λάβει, λοιπόν, η κυβέρνηση ούτε αυτή τη φορά πρόκειται να φτάσει σε εκείνους οι οποίοι την έχουν πραγματικά ανάγκη, αλλά θα πάει κατευθείαν στους τζογαρόδους εις βάρος της οικονομίας μας. Είναι χαρακτηριστικό πως πολλοί από τους κατόχους των ομολόγων, οι οποίοι τα προμηθεύτηκαν έως και στο 25% της αξίας τους, αρνήθηκαν να μπουν στο PSI και σήμερα βλέπουν τα κέρδη τους να τετραπλασιάζονται.
Το παιχνίδι γίνεται ακόμα περισσότερο περίπλοκο, καθώς κυρίαρχος των volture funds που καλείται να αποπληρώσει η Ελλάδα, είναι ο γαμπρός της τέως Υπουργού Εξωτερικών και κύριας υποστηρίκτριας του Γιώργου Παπανδρέου, Χίλαρι Κλίντον. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που η Κλίντον στήριζε δημόσια τους χειρισμούς Παπανδρέου, ο άνδρας της κόρης της και συνιδρυτής της Eaglevale Partners, Marc Mezvinsky, κυριολεκτικά θησαύριζε επενδύοντας στις πλάτες της καθημαγμένης μας χώρας και του δυσθεώρητου χρέους της.
Τα συνολικά ομόλογα που σήμερα βρίσκονται υπό την κατοχή μεγάλων hedge funds φτάνουν σε αξία τα 6.4 δισ. ευρώ, περίπου το 3.5% του ΑΕΠ της Ελλάδας, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο μόλις 1.3 δισ. ευρώ και άλλα τόσα θα πρέπει να έχουμε πληρώσει μέχρι τις 5 Ιουλίου. Τα υπόλοιπα, έχουν ημερομηνίες πληρωμής διάσπαρτες στο μέλλον που φτάνουν μέχρι και το έτος 2057.
Μέσα σε όλα αυτά, αναδεικνύεται το μείζον για την εθνική ανεξαρτησία ζήτημα της εξεταστικής για την είσοδο μας στο Μνημόνιο, η οποία αν είχε προχωρήσει, θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε, ως χώρα, στο οπλοστάσιο μας σειρά νομικών επιχειρημάτων, προκειμένου να αρνηθούμε την πληρωμή κερδοσκόπων.

http://www.newsbomb.gr/chrhma/story/319001/tha-plirosoyme-13-dis-eyro-stoys-kerdoskopoys

Δεν υπάρχουν σχόλια: