1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

stray kitties of Acropolis,Ancient and Roman Agora wondering through ancient temple ruins

.

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Germany has a "forgotten" debt to Greece?

Germany has a "forgotten" debt to Greece? Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων αρχίζει να "ανεβαίνει" στην Ευρώπη The German issue of compensation begins to "rise" in Europe Η γαλλική Le Monde με αφορμή τη δήλωση του Ντανιέλ Κον Μπεντίτ στο ευρωκοινοβούλιο για τα γερμανικά χρέη προς την Ελλάδα ανοίγει το θέμα με ένα ερωτηματικό στον τίτλο της. The French Le Monde on the occasion of the declaration of Daniel Cohn Bendit in the European Parliament for the German debts to Greece opens the topic with a question mark in the title. Ο ηγέτης των Πρασίνων είχε πεί ότι "οι Γερμανοί, οι οποίοι διστάζουν να χρηματοδοτήσουν το δεύτερο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα, θα πρέπει να θυμούνται όλοι ότι έχουν λεηλατήσει τη χώρα αυτή κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου » και πως χρωστάνε 81 δις στην Αθήνα. The leader of the Greens said that "the Germans, who are reluctant to fund a second bailout for Greece should be remembered that they have plundered the country during the Second World" and that 81 billion in debt in Athens. Το ερώτημα όπως γράφει η Monde στη διαδικτυακή της έκδοση (μάλιστα μέχρι πριν λίγο ήταν το κύριο θέμα) μπορεί να φαίνεται παράλογο, όμως έχει το «πλεονέκτημα» ότι αναδεικνύεται από την κρίση χρέους που ταλανίζει την Ευρώπη εδώ και καιρό. The question as Monde writes in the online version (in fact until recently was the main theme) may seem absurd, but has the "benefit" that emerges from the debt crisis afflicting Europe long ago. Στη συνέχεια αναφέρεται στη δήλωση Πάγκαλου στο BBC στις αρχές του 2010 όταν είχε πει ότι οι Γερμανοί πήραν τα αποθέματα χρυσού της Τράπεζας της Ελλάδας και δάνεια που δεν τα έχουν επιστρέψει. Then Pangalos stated in the declaration on BBC in early 2010 when he was told that the Germans took the gold reserves of the Bank of Greece loans and who have not returned. Αναφέρει επίσης και τη δήλωση του υφ. Also refers to the loading by the statement. Οικονομικών Φ. Σαχινίδη, ο οποίος μιλώντας στην ελληνική βουλή υπολόγισε το χρέος στα 162 δις ευρώ. F. Finance Sachinidis, who told the Greek parliament has estimated the debt at 162 billion. Αναφορά υπάρχει και στις δηλώσεις του Μανώλη Γλέζου ότι η Αθήνα διατηρεί πάντα το δικαίωμα να διεκδικήσει το ποσό που ανέρχεται στα 162 δις χωρίς τους τόκους. Report exists in the statements of Manolis Glezos that Athens always maintains the right to claim the amount of € 162 billion, not including interest. Υπάρχει και η δήλωση του ιστορικού Μαρκ Μαζάουερ που πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που επλήγη περισσότερο από κάθε άλλη από τους Ναζί, μετά τη Ρωσία και την Πολωνία και που λεηλατήθηκαν συστηματικά οι φυσικοί της πόροι. There is also a statement of the historic Mark Mazaouer who believes that Greece is the country most affected by each other by the Nazis, after Russia and Poland and systematically looted its natural resources. Η Monde ψάχνει ακολούθως το παρελθόν, ξεκινώντας από τη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953, μια συμφωνία η οποία καθόρισε το ποσό του εξωτερικού χρέους της Γερμανίας με τη βοήθεια των ΗΠΑ, προκειμένου αυτό να μειωθεί για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. The Monde then looking in the past, starting with the London Agreement of 1953, an agreement that established the amount of external debt of Germany with the help of the U.S. in order to reduce this to avoid repeating past mistakes. «Τα θύματα της Κατοχής παρακαλούνται να αναφέρουν τις αξιώσεις για αποζημίωση, με στρατηγικό στόχο όμως των συμμάχων να οικοδομηθεί μια ισχυρή Γερμανία, αντί να καταστραφεί από τα χρέη και να ταπεινωθεί». "Victims of Occupation asked to report their claims for compensation, but with a strategic plan of the allies to build a strong Germany, instead of being destroyed by debts and humiliated." Εδώ υπάρχει αναφορά και στον Γερμανό ιστορικό Ritschl Albrecht, Καθηγητή στο London School of Economics, ο οποίος είχε πει πρόσφατα ότι ενώ η Γερμανία είχε εστιάσει σε μια επιχείρηση «γοητεία», η υπόλοιπη Ευρώπη υπέστη αφαίμαξη προκειμένου να επουλωθούν οι πληγές που άφησε ο πόλεμος και η Κατοχή. Here is a reference to German history and Ritschl Albrecht, Professor at the London School of Economics, who said recently that while Germany is focused on a company "charm", the rest of Europe suffered bleeding to heal the wounds left by war and the Occupation. Έτσι χτίζεται το οικονομικό «θαύμα» της Γερμανίας και η γαλλική εφημερίδα συνεχίζει την αναδρομή της στα γερμανικά χρέη προς την Ελλάδα-και όχι μόνο. This builds the economic "miracle" of Germany and the French newspaper continues to trace the German debts to Greece and not only. «Συνολικά η Γερμανία έχει αποζημιώσει μόνο μια φορά την Ελλάδα. "Overall, Germany has compensated only once Greece. Το 1960 με 58 εκατομμύρια ευρώ. 1960 with EUR 58 million. Ήταν το ελληνικό μέρος μιας συμφωνίας με πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το Ισραήλ». It was the Greek part of an agreement with several European countries and Israel. " (σ.σ Και αυτό το ποσό καταβλήθηκε μετά από πιέσεις του εβραϊκού λόμπι για τους Έλληνες Εβραίους που οδηγήθηκαν στα κρεματόρια και λεηλατήθηκαν οι περιουσίες τους). (S.s And this amount was paid after pressure from Jewish lobby for Greek Jews who were driven to the crematoria and looted their properties). Η Monde ολοκληρώνει το άρθρο της με μια ακόμη φράση του Ντανιέλ Κον Μπεντίτ: "Οι Γερμανοί, που αποκαλούν τους εαυτούς τους ενάρετους, πιστεύουν ότι οι Έλληνες έχουν αμαρτήσει και πρέπει να πληρώσουν. Ωστόσο, εκείνοι είναι πιο αμαρτωλοί. Το χρέος τους από την Κατοχή δεν έχει εκκαθαριστεί ακόμη γιατί οι Αμερικανοί δεν το είδαν ως στρατηγικά ενδιαφέρον. Γιατί δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τώρα οι Γερμανοί την Ελλάδα και θέλουν να την ταπεινώσουν;» The Monde concludes the article with another phrase of Daniel Cohn Bendit: "The Germans, who call themselves righteous, believing that the Greeks have sinned and have to pay. However, they are more sinners. Debt from the Occupation has not been awarded yet because Americans saw it as a strategic interest. Why not face the same way the Germans are now in Greece and want to humiliate? "

2 σχόλια:

Vasos Panagiotopoulos είπε...

Socialist oligarch dynasties drove their

Trojan Horse
to Brussels and now resort to preSocratic
sophistry to talk their way out. How can Greece grow is
simple business software costs fivefold due to
kleptocratic taxation?

Ανώνυμος είπε...

The Digital Board is a brand professional SEO company that has been giving its services from many years. There are millions websites flourishing on the top- 10 ranking with a massive traffic.